Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

judith
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaesste esste
judith
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaesste esste
2520 0ccd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaesste esste
The conversation between your fingers and someone else’s skin. This is the most important discussion you can ever have.
Iain Thomas, I Wrote This for You
Reposted fromerial erial

February 25 2017

judith
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

February 20 2017

judith
judith
judith
2046 cb9f 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPitch Pitch
judith
3470 931c
Reposted fromDennkost Dennkost viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
judith
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viascorpix scorpix
judith
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viascorpix scorpix
judith
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viascorpix scorpix

May 19 2015

judith
8896 d4de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
0041 9394 500
Reposted fromfreakish freakish viapeache peache

May 06 2015

6993 1855 500
Reposted fromtwice twice
judith
1617 5684
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viatruesoup truesoup

April 29 2015

2110 821d 500

theanxiouschild:

Adèle x Maria Kreyn.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaesste esste

April 27 2015

judith
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— M. Witkiewicz
Reposted fromrol rol viaaaabeecee aaabeecee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl